Az ellátás igénybevételének módja

 

Az intézmény Diósjenő területén, összesen 182 férőhellyel működik.

Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a siket értelmi fogyatékosok vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdése értelmében a bentlakást nyújtó intézmény esetében – az intézmény férőhelyeinek 10 %-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének szóbeli vagy írásbeli kezdeményezésére történik.

Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igénynyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.  Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és a házirendet.

Az előgondozás feladatait az előgondozást végző személyek az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el.

Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

A tájékoztatás tartalma:

a) az előgondozás időpontja,

b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja,

c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők.

Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a behívásról, elutasítás esetén pedig írásban értesíti a kérelmezőt, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat.

Az igénylő a szolgáltatás kérelmezésekor jelzi a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényét, amelyről az intézményvezető dönt, és döntését nyilvántartásban rögzíti.

Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor – a jogszabályi előírás vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen nyújtott ellátások kivételével – be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot. A nyomtatványon lehetősége van az ellátottnak vagy a térítési díjat megfizető más személynek arra, hogy nyilatkozatot tegyen az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetésének vállalásáról.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését). A vagyonnyilatkozatnak mind a pénzvagyonra-, mind az ingatlanvagyonra vonatkozó részét értelemszerűen ki kell tölteni, kivéve a rehabilitációs intézményt és rehabilitációs célú lakóotthont, ahol csak a pénzvagyonról kell nyilatkozni. Kétség esetén az intézményvezető feladata az ingatlanvagyonra vonatkozó nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartás adataiba való személyes betekintés útján.

Új ellátott befogadására munkanapokon 8.00 órától - 15.00 óráig kerülhet sor a szükséges okmányok megléte esetén. Az intézménybe történő felvételt a vezető pedagógus az intézményvezető ápolóval és a szociális ügyintézővel közösen végzi. Információkat szereznek a lakóról és elvégzik a szükséges adminisztrációs feladatokat.

Az intézményi beutalásra és elhelyezésre csak egy éven belüli negatív tüdőszűrő lelet és háziorvosi igazolás alapján kerülhet sor, mely tartalmazza, hogy a nevezett személy fertőző betegségben nem szenved.

Az ellátást igénybe vevőt és törvényes képviselőjét az intézmény működéséről, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a mulasztás következményeiről és a házirendről az intézmény igazgatója köteles tájékoztatni.

A jogosult hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni, hogy a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a nyilvántartásokhoz, haladéktalanul közli a beállt változásokat.

Az intézmény vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt az intézményi férőhely elfoglalásakor.

Egyéb szolgáltatásaink:

  • A folyamatos 24 órás nővéri szolgálatról az intézet gondoskodik, az egészségügyi ellátásról a háziorvos heti két alkalommal áll rendelkezésre, szükség szerint pszichiáter, bőrgyógyász szakorvosok, fogorvos gondoskodik ellátottjainkról.

  • Lakóink szabadidejének hasznos eltöltéséhez a társalgók állnak rendelkezésre, ahol színes televízióval, rádióval, videó készülékkel töltik el hasznosan szabadidejüket. Az eMagyarország Pont által van lehetősége lakóinknak az internet használatra.

  • A mentálhigiénés csoport által szervezett szabadidős programok, foglalkozások: egyéni és csoportos szórakoztató és kulturális rendezvények, házi ünnepségek, kirándulások.

  • A hitélet gyakorlását felekezeti hovatartozás által biztosítjuk lakóink részére.

  • Az otthon jól felszerelt mosodával, varrodával rendelkezik és gondoskodik a lakók ruházatának tisztántartásáról, javításáról.

  • Havi rendszerességgel igénybe vehető a pedikűr, a fodrászat.

  • A házias jellegű ételeket jól felszerelt konyhán, szakképzett szakácsok készítik el. Orvosi és dietetikus javaslatra diétás étkezést biztosítunk.

Az intézmény havi térítési díja: 84.750 Ft
(napi 2.825 Ft)